Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne Nr 9 im.”Baśniowej Krainy”Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasze Przedszkole / Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 9  im. "Baśniowej  Krainy"  w Czeladzi

mgr Anna Hetmańczyk

 Przyjmuje wnioski, sugestie i propozycje:

w czwartki od godz.1200 do 1500

tel./ fax  32 265 30 04 

 

 

 

Kompetencje dyrektora przedszkola

Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.

Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,  pracowników samorządowych i urzędników.

Do zadań dyrektora należy w szczególności:

 • kierowanie działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego
 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
 • realizowanie uchwał rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także możliwość organizacji administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły lub placówki
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych
 • stwarzanie warunków do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki
 • odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka                                                                                                                  
 • przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących
 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu przedszkole
 • organizuje zajęcia dodatkowe: - zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;    - zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania                                   
 • wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 • planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola
 • współpracowanie z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi oraz jednostkami wspierającymi przedszkole
 • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz  innych pracowników przedszkola
 • uczestniczenie w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy ustalaniu stopnia awansu zawodowego nauczycieli                                                                                                                           
 • przyznawanie nagród oraz wymierzanie  kar porządkowych
 • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
  w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i ppoż.
 • koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi
 • administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 • występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy przyznane nauczycielowi uprawnienia zostaną naruszone
 • dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego
 • ustalanie na wniosek Rady Pedagogicznej ramowego rozkładu dnia dla każdego oddziału, który określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę                                                                                             
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez  przedszkole
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Redakcja strony: Dyrektor Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:AP
 • Pierwsza publikacja:Patoła Agnieszka2016-04-07 10:18:54
 • Aktualizacja publikacji:Patoła Agnieszka2019-12-07 22:05:55
 • Wytworzenie publikacji:Patoła Agnieszka2019-12-07 22:05:51
 • Zatwierdzenie informacji:Patoła Agnieszka2019-12-07 22:05:51
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
41-250 Czeladź, ul.Niepodległości 8
e-mail: pp9[at]pp9.czeladz.pl
tel. 32 265 30 04, 32 265 30 05
fax.32 265 30 04

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne Nr 9 im.”Baśniowej Krainy”

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl