Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne Nr 9 im.”Baśniowej Krainy”Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasze Przedszkole / Dokumenty / Statut

Statut

Podstawy prawne statutu

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 lipca 2013r., poz. 827); Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014r.,poz.7); Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014r., poz. 811); Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.357).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191).
 3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885).
 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594).
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz.1182).
 6. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.); ( z 2012 r. - poz. 1342, 1448, 1529, 1530; z 2013 r. - poz. 35, 1027, 1608; z 2014 r. - poz. 312, 1171, 1662)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r.
  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn.zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 18  sierpnia 2014, poz. 803).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r. , poz. 560).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2014 r., poz. 1084).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z z dnia 7 maja 2013 r. poz. 532).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2014, poz. 1150).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013, poz. 393.)
 16. Dopuszczanie do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw art.22a oraz 22aa-z (Dz. U. z 23 czerwca 2014 r, poz. 811).
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).
 18. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 414).
 19. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 893).
 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1977).
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2013 r. poz. 956).
 22. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416).
 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478).
 24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz do przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232).
 25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 31 grudnia 2012 r., nr 246, poz. 1538)
 26. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991r. z późn. zm.).
 27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, (Dz. U z dnia 29 października 2013, poz.1257).
 28. Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.; Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502).
 29. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 263).
 30. Uchwała nr LXXIII/1088/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź 
 31. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 32. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j.Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn.zm.).
 33. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.).
 34. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.).
 35. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2014r., poz.1182 z późn.zm.).
 36. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.
 37. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r.
  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn.zm.).
 38. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 18  sierpnia 2014, poz. 803).
 39. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.)
 40. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2014 r., poz. 1084).
 41. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 poz. 532).
 42. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).
 43. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2014, poz. 1150).
 44. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013, poz. 393)
 45. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).
 46. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (t.j.Dz. U. z 2014 r., poz. 893 z pózn.zm).
 47. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (.Dz. U. z 2014 r., poz. 1977).
 48. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, (Dz. U. z  2013 r. poz. 956 z późn.zm.).
 49. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j.Dz. U. z 2014 r., poz. 416 z późn.zm.).
 50. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478).
 51. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2012 r., 1538)
 52. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. 1991r. Nr 120, poz. 526 i 527 z późn. zm.).
 53. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, (Dz. U z dnia 29 października 2013, poz.1257).
 54. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.;  Kodeks Pracy  (t.j.Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
 55. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (t.j.Dz. U. z 2014 r., poz. 263 z późn. zm.).
 56. Uchwała nr LXXIII/1088/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź .

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1

 

Nazwa Przedszkola:

 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne nr 9 im. ,,Baśniowej Krainy” w Czeladzi.
 2. Terenem działania Przedszkola jest Miasto Czeladź, a siedziba jego znajduje się przy ulicy 35-Lecia 8
 3. Nazwa Przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęci podłużnej o następującej treści:

Przedszkole Publiczne Nr 9

 1. ,,Baśniowej Krainy”

41-250 Czeladź, ul.35-Lecia 8

tel.(32)265-30-04

NIP 625-20-45-028

 

 1. Organem Prowadzącym Przedszkole w rozumieniu przepisów Ustawy o Systemie Oświaty jest Gmina Czeladź.
 2. Organem Sprawującym Nadzór Pedagogiczny nad działalnością Przedszkola jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 • 2
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Cele przedszkola to:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.
 1. Do głównych zadań przedszkola należy:
 • udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • sprawowanie opieki w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
 • włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
 • umożliwianie dziecku podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej , poczucia tożsamości etnicznej , językowej i religijnej.

.

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę , wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i

                  bezpieczeństwa przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów

                  bezpieczeństwa i higieny pracy .

 1.    Zapewnienie dziecku opieki następuje przy szczególnym uwzględnieniu:
 • przestrzegania ustalonego rozkładu dnia dla każdej grupy wiekowej ;
 • zasad racjonalnego żywienia ;
 • troski o zdrowie psychiczne i fizyczne ;
 • realizacji zadań opiekuńczych odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

 • 3
 1. Organami Przedszkola są: dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna, rada rodziców.
 2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 • 4

 

Dyrektor Przedszkola:

 

 1. Przedszkolem kieruje Dyrektor Przedszkola.
 2. Dyrektor w szczególności:

1)  kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje  je na zewnątrz ;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny ;

3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne ;

4) realizuje uchwały  Rady Gminy oraz Rady Pedagogicznej  podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących ;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola ;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa  wychowankom i nauczycielom  oraz innym pracownikom przedszkola w czasie zajęć organizowanych przez placówkę ;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych ;

8)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia  nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych ;  

9) przyjmuje dzieci do przedszkola stosując zasadę powszechnej  dostępności ;

10) stwarza warunki do działania na terenie placówki: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji , w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub  rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej ,      wychowawczej i opiekuńczej placówki ;

11) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego  poprzez aktywne działania prozdrowotne ;

12) współdziała z rodzicami i Radą Rodziców ;

13) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

14.odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

15.organizuje zajęcia dodatkowe do których zalicza się:

 -zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

   - zajęcia  dla których nie została ustalona podstawa programowa,lecz program nauczania tych  zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania

 

             3.Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

   Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli , oraz innych pracowników przedszkola ;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola ;

2) występowania z wnioskami , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców , w sprawach odznaczeń,nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

3) ocenia pracę nauczycieli.

 1. Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor.
 3.  Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

Rada Pedagogiczna:

 

 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć wychowawczo-dydaktycznych, oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, Organu Prowadzącego przedszkole, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 5. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola.
 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 7. a) zatwierdzenie planów pracy placówki ;
 8. b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce ;
 9. c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki ;
 10. d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy wychowanków (nie dotyczy wychowanków objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego)
 11. e) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 12. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy placówki ,w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć ;

2) projekt planu finansowego placówki;

3) wnioski Dyrektora w sprawach odznaczeń , nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli ;

4) propozycje Dyrektora  placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych , wychowawczych     i opiekuńczych .

5)wprowadzenie dodatkowych zajęć

6)materiały edukacyjne obowiązujące we wszystkich oddziałach

 

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  połowy jej członków.
 1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są

    protokołowane. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania

   spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich

    rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

Rada Rodziców

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 9 im. ,,Baśniowej Krainy”  w Czeladzi.
 2. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
 3. Rada Rodziców liczy co najmniej 7 przedstawicieli.

 

 

 

                                                    REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 im. ,,Baśniowej Krainy”W CZELADZI

ROZDZIAŁ I.  PODSTAWA PRAWNA

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 9 w Czeladzi działa na podstawie:

- art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 , z późn. zmianami)  oraz Statutu Przedszkola Publicznego Nr 9  w Czeladzi

ROZDZIAŁ II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego Nr 9 w Czeladzi.
 1. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
 2. Rada Rodziców liczy co najmniej 6 przedstawicieli.
 3. Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców.
 4. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola Publicznego Nr 9 w Czeladzi.
 5. Szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa procedura wyboru Rady Rodziców w Przedszkolu Publicznym Nr 9  w Czeladzi.
 6. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września nowego roku szkolnego.
 7. Rada Rodziców może porozumiewać się z innymi Radami Rodziców w celu wymiany doświadczeń, a także nawiązania innych form współpracy.

 

ROZDZIAŁ III. TRYB POWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

 1. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 9 w Czeladzi odbywa się na zebraniach poszczególnych oddziałów przedszkolnych nie później niż do końca września danego roku  szkolnego.
 2. Na zebraniach grupowych rodzice każdej grupy wybierają rady oddziałowe składające się z dwóch do trzech rodziców lub opiekunów dzieci danego oddziału, którzy stają się członkami Rady Rodziców.
 3. W wyborach, o których mowa w pkt. 1 regulaminu, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic lub opiekun prawny.
 4. Kandydatów do rady mogą zgłaszać wszyscy obecni na zebraniu rodzice, opiekunowie prawni dzieci i nauczyciele. Dopuszcza się zgłoszenie dobrowolne rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Z każdego oddziału obecni na zebraniu mogą zgłaszać do trzech kandydatów.
 5. Wychowawca grupy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej. Do zadań wychowawcy należy:

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej

2) wybór Komisji Skrutacyjnej

3) przygotowanie we współpracy z rodzicami kart do głosowania

4) nadzorowanie przebiegu głosowania.

 1. Wybory do Rad Oddziałowych i Przedszkolnej Rady Rodziców przeprowadza Komisja Skrutacyjnawybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej i Przedszkolnej Rady Rodziców. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

ROZDZIAŁ IV. SKŁAD I STRUKTURA RADY RODZICÓW

 1. Pierwsze zebranie przedstawicieli poszczególnych oddziałów przedszkolnych wchodzących w skład Rady Rodziców przedszkola odbywa się nie później niż do 30 września danego roku.
 2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor przedszkola.
 3. Przedszkolna Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady oraz  w głosowaniu jawnym:
 • zastępcę przewodniczącego Rady Rodziców,
 • sekretarza Rady Rodziców,
 • skarbnika Rady Rodziców,
 • dwuosobową komisję rewizyjną.

 

ROZDZIAŁ V. ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH OGNIW RADY RODZICÓW

 1. Zadania poszczególnych ogniw Rady Rodziców:

1) Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz. Kieruje działalnością finansową Rady Rodziców. Współdziała ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, angażuje ich do realizacji planu pracy. Przekazuje dyrektorowi opinie i postulaty Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

2) Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego                w czasie jego nieobecności. Współpracuje i wspiera przewodniczącego w realizacji planu pracy.

3) Sekretarz Rady Rodziców odpowiada za dokumentację Rady Rodziców i protokołowanie jej posiedzeń.

4) Skarbnik Rady Rodziców odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową funduszami gromadzonymi przez Radę Rodziców. Składa roczne sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców.

5) Komisja Rewizyjna dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych stanu gotówki w kasie Rady Rodziców i zdawanie sprawozdania na forum Rady oraz informowanie o tym ogółu rodziców.

 1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 2. Posiedzenia Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
 4. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.
 5. Przygotowanie i prowadzenie posiedzenia Rady Rodziców jest obowiązkiem przewodniczącego.
 6. W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 7. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 8. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 9. W szczególnych przypadkach (wymagających szybkiej decyzji) uchwałę może podjąć prezydium Rady, bez zwoływania zebrania. Jednocześnie przewodniczący jest zobowiązany do poinformowania wszystkich członków Rady o podjętych działaniach.
 10. Uchwały i decyzje Rady Rodziców są jawne, dostępne do wglądu u Przewodniczącego Rady Rodziców oraz Dyrektora Przedszkola.

ROZDZIAŁ VI. KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 1. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 6 należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli, a także programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków , nauczycieli i rodziców

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

4) uchwalanie regulaminu własnej działalności;

5) Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami    i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

 1. W przypadku, gdy Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 1 lit. a lub b , program ten ustala Dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

ROZDZIAŁ VII. CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Przedszkola
 2. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Przedszkola,

2) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Przedszkola,

3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Przedszkola,

4) współpraca ze środowiskiem lokalnym,

5) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalenie zasad wydatkowania tych funduszy.

6) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców                                  z Przedszkolem

ROZDZIAŁ VIII. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW

 1. Fundusze Rady rodziców mogą pochodzić z :
 • dobrowolnych składek rodziców,
 • darowizn z innych źródeł, wpłat osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji,
 • dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i środowiska przedszkola
 1. W celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić swe fundusze na rachunku bankowym.
 2. Osobami uprawnionymi do otwarcia konta bankowego, oraz dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie są:
  • przewodniczący
  • zastępca przewodniczącego
  • skarbnik
 3. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada oddziałowa rodziców. Wnioski mogą być rozpatrywane pozytywnie w miarę posiadanych środków.
 4. Rada Rodziców może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową przedszkola.

 

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić w trybie jego uchwalenia.
 2. Dyrektor Przedszkola,Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców współdziałają ze sobą przy zapewnieniu każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia

 

Współdziałanie  organów:

 

 

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.
 2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 3. Rozwiązywanie ewentualnych sporów między organami przedszkola będzie następowało w drodze negocjacji. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem nadzoru lub organem prowadzącym.

 

 

 • 5

 

Rodzice dziecka / prawni opiekunowie :

 

 1. Wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzgodnień.
 1. Wykonują władzę rodzicielską tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.
 1. Są zobowiązani do zapewnienia dziecku właściwych warunków gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa oraz sposób odpowiadający rozwojowi jego zdolności , możliwości ukierunkowania go.
 1. Ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich największej troski.
 1. Są zobowiązani do ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania, bądź złego traktowania lub wyzysku.
 1. Respektują Prawo Dziecka do swobody myśli , sumienia i wyznania.
 1. Ponoszą główną odpowiedzialność za zabezpieczenie w ramach swoich możliwości także finansowych , warunków życia niezbędnych do rozwoju dziecka.
 1. Dla dobra dziecka, oraz celem uzyskania informacji o jego rozwoju współpracują z nauczycielami i dyrektorem przedszkola , w szczególności poprzez uczestniczenie w zebraniach rodziców , indywidualnych spotkaniach oraz zajęciach otwartych.
 1. Są zobowiązani do terminowego uiszczania opłat wynikających z podpisanej umowy cywilno - prawnej .
 1. Ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i powrotnej do domu oraz do momentu przekazania dziecka pod opiekę nauczyciela lub osoby upoważnionej i od momentu odebrania dziecka spod opieki nauczyciela lub osoby upoważnionej.
 1. Przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka/dzieci z przedszkola są zobowiązani do respektowania godzin pobytu wynikających z podpisanych umowy/umów cywilnoprawnych .

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 • 6
 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 2. Szczegółowe zasady i harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny określa Gmina Czeladź.

                                                              

 • 7

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka nieobjętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
 • zalegania z odpłatnością za co najmniej dwa okresy płatnicze;
 • nieprzerwanej nieobecności dziecka w przedszkolu przez miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,
 • zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych oraz odmowy ze strony rodziców (opiekunów prawnych) współpracy z przedszkolem, wychowawcą, specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczna i zdrowotną.
 1. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje na podstawie decyzji dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 • 8
 1. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, a także podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
 3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez Organ Prowadzący zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji
 4. Dzienny czas pracy przedszkola , nie krótszy niż 5 godzin dziennie, od 9:00 – 14:00 - przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego , ustalany jest zgodnie z potrzebami środowiska , w każdym roku szkolnym przez Organ Prowadzący na wniosek Dyrektora placówki . Analogicznie terminy przerw w pracy przedszkola ustala w każdym roku szkolnym Organ Prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola.
 5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez dzieci uczęszczające do przedszkola oraz pracowników przedszkola , ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym w stosownym zarządzeniu . Zasady te zapisane są w umowach cywilno-prawnych zawieranych z rodzicami /opiekunami prawnymi  lub pracownikami  a dyrektorem przedszkola. Umowy te zawierane są na czas określony.
 6. Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czeladź .
 7. Wysokość opłaty, o której mowa w poprzednim punkcie wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.
 8. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku 11 godzin dziennie od 6:00 – 17:00 a w miesiącach : lipiec i sierpień, przedszkole funkcjonuje  zgodnie  z ustalonym z Organem Prowadzącym harmonogramem dyżurów  .
 9. Po godzinach pracy przedszkole jest monitorowane.

 

 • 9

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.
 3. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.
 5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa niż określona w ust 4.
 6. Pracownicy przedszkola sprawują opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica/ opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.
 7. W uzasadnionych przypadkach, w czasie absencji dzieci i nauczycieli,dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów.
 8. W przedszkolu nie tworzy się oddziałów organizujących zajęcia dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych.
 • 10
 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego.
 1. Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji podstawy programowej w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu, przy czym obowiązują następujące proporcje zagospodarowania czasu w:
 • co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
 • co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym , na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.),
 • najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 • pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

 1. Na wniosek rodziców i w porozumieniu z dyrektorem przedszkole może organizować bezpłatne zajęcia dodatkowe.
 2. Na wniosek rodziców przedszkole może organizować naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dodatkowych odpowiada osoba prowadząca zajęcia.
 4. Przedszkole może rozszerzyć swoją ofertę programową o bezpłatne zajęcia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami dzieci.
 5. Od 1 września 2015 r. przedszkole ma obowiązek zapewnić zajęcia z języka obcego dla pięciolatków, a od 1 września 2017 roku dla wszystkich dzieci.

 

 1. Zmiana ta jest możliwa dzięki nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego i dodaniu nowego obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”. Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

 

 1. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

 

 1. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 06 sierpnia2014r (Dziennik Ustaw z 2014, poz1084) a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym o którym mowa w załączniku do rozporządzenia i która ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania  lub kurs kwalifikacyjny w zakresie  wczesnego nauczania danego języka obcego

 

 1. Nowelizacja tego rozporządzenia wprowadza regulację § 28a, na podstawie której w okresie przejściowym, tj. do 31 sierpnia 2020 r., dyrektorzy przedszkoli będą mogli powierzyć prowadzenie zajęć językowych nauczycielom przedszkoli oraz osobom posiadającym kwalifikacje do nauczania w tych placówkach jedynie pod warunkiem posiadania świadectwa znajomości języka w stopniu co najmniej podstawowy

 

 1. Ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego nauczania języka będzie obowiązkowo wymagane od roku szkolnego 2020/2021.

 

 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut  do 20 minut dla dzieci 3 i 4-letnich oraz 25 minut do  30 minut dla dzieci 5-6 letnich.

 

 1. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 

 1. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

 

 1. Ustawa o systemie oświaty zakłada, że w publicznych przedszkolach będą mogły za zgodą kuratora oświaty zostać zatrudnione osoby niebędące nauczycielami, ale posiadające specjalistyczne przygotowanie z zakresu, np. tańca, języka obcego czy rytmiki. Dyrektor przedszkola będzie mógł im powierzyć prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania (tzw. zajęć dodatkowych).
 • 11
 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziałów lub realizowanych zadań.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciele, w miarę możliwości, opiekują się danym oddziałem dzieci przez cały okres ich uczęszczania do przedszkola.
 3. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy danego oddziału opiekę nad dziećmi z danego oddziału pełnią nauczyciele z innych oddziałów, do których przyprowadzono dzieci
 4. Do realizacji celów statutowych zapewnia się możliwość korzystania z wszystkich pomieszczeń znajdujących się w  przedszkolu :

1) pomieszczeń do nauki i zabawy (sale zajęć),

2) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,

3) placu zabaw ogrodzonego i wyposażonego w niezbędne urządzenia    terenowe.

 

 • 12
 1. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
 2. Pracownicy przedszkola sprawują opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia dziecka do sali przedszkolnej, do chwili odebrania dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców/ prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców/opiekunów.
 3. Dziecko oddane pod opiekę przedszkola może być wydane rodzicom/ opiekunom prawnym lub innym osobom upoważnionym na piśmie przez rodziców/opiekunów. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz serie i numer dowodu wskazanej przez rodziców osoby upoważnionej i własnoręczny podpis rodzica/opiekuna.
 4. W szczególnych przypadkach,osoba niepełnoletnia odbierająca dziecko z przedszkola,musi posiadać upoważnienie wystawione przez rodziców w którym oświadczają, iż ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko
 5. Rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę
 6. Nauczyciel ma obowiązek odmówić wydania dziecka osobie, której stan będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W przypadku odmowy wydania dziecka nauczyciel zawiadamia dyrektora i inne upoważnione do odbioru osoby.
 7. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach jego pracy i niemożności skontaktowania się z rodzicami bądź osobami  upoważnionymi do odbioru,nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez godzinę od momentu zamknięcia przedszkola. Jeżeli w tym czasie rodzice nie zgłoszą się, nauczyciel powiadamia dyrektora i policję.

 

 • 13
 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci , których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i personelu.
 2. W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzaniem do przedszkola dzieci będących w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka i innych osób z placówki, nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.
 3. W przypadku złego samopoczucia lub wypadku dziecka, rodzice, opiekunowie zostają niezwłocznie powiadomieni, a dziecku udzielana jest pierwsza pomoc.
 1. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw, chyba że rodzice przedstawią zaświadczenie lekarskie z zaleceniem podawania lekarstwa lub innych zabiegów pielęgniarskich, dziecku przewlekle choremu, w czasie jego pobytu w przedszkolu. Podanie leku przewlekle choremu dziecku przez nauczyciela możliwe jest w przypadku wyrażenia zgody przez nauczyciela z jednoczesnym udzieleniem przez rodziców pisemnego pełnomocnictwa do podania konkretnych leków ze wskazaniem dawkowania oraz sposobu użycia leku wraz z informacją przekazaną dyrektorowi przedszkola.
 2. Po przebyciu przez dziecko choroby zakaźnej, rodzic zobowiązany jest przedstawić nauczycielowi zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność dziecka do pobytu w przedszkolu.
 3. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt i za zgodą rodziców.
 4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka. Dziecko ma prawo do:
 • szacunku i indywidualnego tempa rozwoju,
 • poszanowania jego godności i wartości,
 • swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • prosić o to czego chce, ale nie żądać tego,
 • podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje,
 • uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole,
 • przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,
 • zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować,
 • popełniać błędy i zmieniać zdanie,
 • odnosić sukcesy,
 • do swojej prywatności, samotności i niezależności,
 • do nienaruszalności cielesnej,
 • do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje
 • zdrowego żywienia,
 • do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego,
 • znać swoje prawa i korzystać z nich,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 • wspólnoty i solidarności w grupie,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 • doświadczania konsekwencji swojego zachowania.

Dziecko ma obowiązek :

 • postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
 • stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych,
 • dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów,
 • przestrzegać zasad obowiązujących w grupie ,
 • respektować polecenia nauczyciela,
 • utrzymywać porządek wokół siebie,
 • sprzątać zabawki po skończonej zabawie,
 • nie przeszkadzać innym w zabawie,
 • dbać o swój higienę osobistą oraz estetyczny wygląd,
 • wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków,
 • nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom,
 • szanować godność i wolność drugiego człowieka,
 • informować nauczyciela o zagrożeniach i własnych sytuacjach trudnych

 

 

ROZDZIAŁ V

PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA

 • 14

Każdemu pracownikowi powierza się określone zadania, szczegółowy zakres   obowiązków określają odrębne przepisy.

      W Przedszkolu , za zgodą Organu prowadzącego, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

 

     Wicedyrektor  Przedszkola:

 1. Zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności.
 2. Pełni funkcję Administratora Danych Osobowych.
 3. Organizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną nauczycieli
 4. Sprawuje nadzór pedagogiczny
 5. Prowadzi ewidencję czasu pracy personelu pedagogicznego
 6. Monitoruje terminy badań okresowych pracowników, szkoleń BHP.
 7. Przygotowuje dokumentację na posiedzenia Komisji Socjalnej MFŚS.
 8. Opracowuje projekty materiałów zbiorczych lub/i analitycznych dla potrzeb Organu Prowadzącego lub/i Organu Nadzoru.
 9. Wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora przedszkola zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i kodeksem pracy, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola.

 

 Zakres czynności nauczyciela:

 1. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, wspierać każdego w kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju, dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
 2. Odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków podczas pobytu w przedszkolu , w ogrodzie przedszkolnym,  w czasie wycieczek lub spacerów.
 3. Reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania wychowanków stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dziecka/dzieci.
 4. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą uwzględniając wszechstronny rozwój wychowanków, zgodnie z obowiązującą podstawą  programową i ponosi odpowiedzialność za jej jakość i efekty.
 5. Prowadzi obserwacje pedagogiczne  diagnozując zindywidualizowane możliwości  psychofizyczne i potrzeby rozwojowe dzieci i dokumentuje je. Obserwacje rozwoju dziecka  spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  kończy analiza i ocena gotowości dziecka w pisemnej formie Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej .
 6. Realizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Wspiera indywidualny rozwój psychofizyczny dzieci przez rozwijanie ich zdolności i zainteresowań oraz prowadzenie i dokumentowanie pracy wyrównawczej z dziećmi o  specjalnych potrzebach edukacyjnych. Analizuje efektywność podejmowanych działań.
 7. Współpracuje ze środowiskiem rodzinnym/wychowawczym dziecka w trosce o spójność oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych oraz , jeśli zachodzi taka potrzeba, z instytucjami świadczącymi  specjalistyczną pomoc o charakterze psychologiczno -    pedagogicznym, medycznym lub/i innym.
 8. W trosce o skuteczność podejmowanych działań informuje środowisko rodzinne o celach i zadaniach wynikających z podstawy programowej, potrzebach dziecka i jego możliwościach , angażuje do wspierania osiągnięć i łagodzenia napotykanych trudności.
 9. Utrzymuje indywidualny kontakt z rodzicami/opiekunami ; organizuje zebrania w miarę potrzeb bieżących, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku; prowadzi zajęcia otwarte i uroczystości okolicznościowe i zachęca rodziców/opiekunów do aktywności w życiu przedszkola.
 10. Prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Aktywnie uczestniczy w pracach rady pedagogicznej, realizuje jej uchwały i postanowienia.
 12. Dba o własny rozwój zawodowy  podnosi swoje kwalifikacje zawodowe ,aktywnie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 13. Stosuje efektywne metody pracy z dzieckiem, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobywane w drodze swej permanentnej edukacji i samokształcenia.
 14. Dba o warsztat pracy ,estetykę pomieszczeń i pomocy .
 15. Realizuje zalecenia dyrektora oraz inne zadania  zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i kodeksem pracy wynikające z bieżących potrzeb i zadań przedszkola.
 16. Podlega , w czasie lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych przez odrębne przepisy.

 

 Zakres obowiązków  woźnej oddziałowej

 

 1. Ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie bezpieczeństwa powierzonych dzieci.
 2. Pomoc nauczycielom w czynnościach samoobsługowych dzieci i opieka nad dziećmi.
 3. Dbanie o wzorową czystość przydzielonych sal, toalet i innych pomieszczeń dodatkowych w przedszkolu .
 4. Utrzymanie w czystości i porządku  sprzętu , zabawek i urządzeń.
 5. Dbanie o wzorową higienę podawania posiłków dzieciom.
 6. Używanie przydzielonej odzieży ochronnej, sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.
 7. Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Przestrzeganie przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych i dyscypliny pracy.
 9. Racjonalne gospodarowanie mediami ( energia , woda) oraz powierzonym materiałem
 10. Troska o mienie przedszkola: zabezpieczenie przed kradzieżą lub zniszczeniem rzeczyi przedmiotów znajdujących się w przedszkolu.
 11. Piecza nad powierzonym sprzętem, naczyniami, odzieżą ochronną i mieniem znajdującym się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania .
 12. Przestrzeganie zasady zachowania tajemnicy służbowej
 13. Zgłaszanie wszelkich uszkodzeń, awarii , zagrożeń bezpośrednio konserwatorowi.
 14. Monitorowanie na bieżąco ewentualnej obecności szkodników na terenie przedszkola.
 15. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora placówki  zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i kodeksem pracy a wynikających z jej funkcjonowania.

 

Pomoc Kucharza/ Kucharki:

 1. Obieranie ziemniaków i warzyw , wykonywanie prac przygotowawczych do wszystkich posiłków w przedszkolu.
 2. Utrzymywanie pomieszczeń kuchni i naczyń kuchennych w należytej czystości.
 3. Systematyczne wyparzanie naczyń kuchennych.
 4. Pomoc przy wydawaniu obiadu.
 5. Współodpowiedzialność materialna za sprzęt kuchenny i naczynia będące w użytkowaniu , zabezpieczanie ich przed zniszczeniem i kradzieżą.
 6. W razie nieobecności jednej z pracownic przejęcie jej czynności do wykonania.
 7. Obowiązkowe noszenie odzieży ochronnej podczas pracy w kuchni.
 8. Systematyczne wykonywanie obowiązkowych badań lekarskich , uaktualnianie pracowniczej książeczki zdrowia.
 9. Przestrzeganie zasad BHP , przeciwpożarowych i HACCP ( dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej ).
 10. Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywanie według niego posiłków.
 11. Podczas układania jadłospisów uwzględnianie zasad racjonalnego żywienia dzieci w aspekcie ilościowym i jakościowym.
 12. Przyrządzanie zdrowych i różnorodnych posiłków , terminowo z zachowaniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
 13. Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych porach.
 14. Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki – obróbka wstępna warzyw oraz innych produktów.
 15. Przygotowanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
 16. Utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbałość o czystość pomieszczeń kuchennych.
 17. Dbałość o wzorową czystość w kuchni.
 18. Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy – sprzątanie pomieszczeń kuchennych ze sprzętem kuchennym , pranie fartuchów.
 19. Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni.
 20. Sumienne pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków.
 21. Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.
 22. Badanie temperatury wydawanych potraw i ich rejestrowanie.
 23. Przestrzeganie zasad o zachowaniu tajemnicy służbowej.
 24. Wykonywanie innych czynności zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i kodeksem pracy zleconych przez intendenta, dyrektora przedszkola lub jego zastępcę.

 Kucharz/Kucharka:

 1. Koordynowanie pracy wszystkich pracowników kuchni przy przygotowywaniu posiłków.
 2. Dbanie o racjonalność żywienia dzieci , kaloryczność posiłków i estetykę ich wydawania.
 3. Przyrządzanie zdrowych i różnorodnych posiłków , z zachowaniem przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
 4. Racjonalne zużywanie produktów przyjętych z magazynu i kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych.
 5. Branie udziału w układaniu jadłospisu wraz z intendentem i pomocą kucharza.
 6. Podczas układania jadłospisów uwzględnianie zasady racjonalnego żywienia dzieci w aspekcie ilościowym i jakościowym.
 7. Uzgadnianie z intendentem zakupu niezbędnych produktów żywnościowych zgodnie z jadłospisem. Codzienne podpisywanie raportu żywnościowego.
 8. Przyjmowanie od intendenta produktów żywnościowych ( po dokładnym ich zważeniu w obecności osoby trzeciej ) oraz podpisywanie odbioru w kontrolce.
 9. Codziennie przed obiadem pobieranie próbek posiłków do wyparzonych słoików ( o metalowych nakrętkach ) przy użyciu przeznaczonej do tego celu łyżki , dbanie o właściwe ich oznaczenie i przechowywanie przez okres 72 godziny.
 10. Rozliczanie się z ilości wydanych posiłków i przekazywanie informacji intendentowi.
 11. Przestrzeganie ustalonych przez dyrektora godzin wydawania posiłków.
 12. Dbanie o czystość , ład i porządek w pomieszczeniach kuchennych , naczyń i nakryć stołowych oraz systematyczne ich wyparzanie po umyciu.
 13. Przestrzeganie czystości odzieży ochronnej personelu i obowiązkowe noszenie jej podczas pracy ( fartuchy, czepki, obuwie ).
 14. Dbanie o powierzony sprzęt i naczynia kuchenne , zabezpieczanie ich przed zniszczeniem i kradzieżą. Wszelkie opakowania szklane pochodzące z otrzymanego towaru gromadzi w magazynie -  o przeznaczeniu tych naczyń decyduje intendent przedszkola.
 15. Dbanie o prawidłowe wykorzystanie oznakowanego sprzętu kuchennego.
 16. Wygaszanie wszystkich punktów gazowych i wyłączanie elektrycznych po skończonej pracy. Zamykanie wszystkich okien oraz właściwe zamknięcie wszystkich drzwi przed opuszczeniem zakładu pracy.
 17. Niedopuszczanie przebywania na terenie kuchni osób obcych ( z wyjątkiem osób uprawnionych do kontroli ).
 18. Systematyczne uzupełnianie wymaganych badań lekarskich i posiadanie aktualnego wpisu do pracowniczej książeczki zdrowia.
 19. Przestrzeganie zasad BHP , przeciwpożarowych i HACCP ( dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej ).
 20. Prowadzenie magazynu podręcznego.
 21. Przestrzeganie zasad o zachowaniu tajemnicy służbowej.
 22. Wykonywanie innych prac zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i kodeksem pracy zleconych przez intendenta , dyrektora przedszkola lub jego zastępcę.

Intendent:

 

 1. Prowadzenie dokumentacji gospodarki żywieniowej żywieniowej w placówce (zgodnie z przepisami Raport Żywieniowy na bieżąco ).
 1. Prowadzenie magazynów żywieniowych , gospodarczych i czystościowych (zgodnie z przepisami SANEPIDU), przestrzeganie stawki żywieniowe i terminów przydatności  artykułów spożywczych, zabezpieczenie towaru przed kradzieżą, pożarem i zniszczeniem. 
 2. Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi , sporządzanie wraz z kucharką tygodniowych jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością , oraz wywieszanie ich do wglądu rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola .
 3. Zaopatrywanie magazynów żywieniowych i wydawanie produktów z magazynu.
 4. Dbanie o ład i porządek w magazynie żywieniowym (zgodnie z przepisami).
 5. Podliczanie comiesięcznych opłat za żywienie i opłaty stałej i uzgadnianie ich stanu z głównym Księgowym.
 1. Wypisywanie w książeczkach wysokości ( kwoty ) opłat za żywienie i opłaty dodatkowej   ( zgodnie z przepisami i umową zawieraną z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola).
 2. Prowadzenie dziennika korespondencji ( rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących ).
 3. Organizacja inwentaryzacji i prowadzenie ksiąg inwentarzowych zgodnie z instrukcją ( cechowanie nowo zakupionych przedmiotów aktualizacja wywieszek inwentarzowych ).
 4. Przekazywanie do archiwum dokumentacji żywieniowej ( zgodnie z instrukcją ).
 5. Obsługa interesantów w zakresie żywienia.
 6. Przygotowywanie dokumentacji zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych ( przetargi , plan zamówień publicznych w zakresie żywienia , sprawozdania półroczne i roczne , prowadzenie rejestru wniosków oraz rejestru umów , opisywanie , sprawdzanie merytoryczne i pieczętowanie faktur zgodnie z instrukcją ).
 7. Zaopatrywanie pracowników w środki ochrony indywidualnej.
 8. Przestrzeganie dyscypliny pracy i procedur istniejących w placówce ( codzienne zabezpieczanie dokumentów i przydzielonych pomieszczeń ).
 9. Wykonywanie innych czynności i poleceń zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i Kodeksem Pracy zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce.

                      

 1. Konserwator:

1 Systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez codzienne dokonywanie przeglądów wszystkich pomieszczeń przedszkola.

2.Kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych działających w przedszkolu .

3.Systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie napraw    i remontów bieżących zgłaszanych ustnie  przez wszystkich pracowników przedszkola.

4.Wykonywanie innych prac remontowo – budowlanych nie wymagających specjalistycznego sprzętu i przygotowania zleconych przez dyrektora  jego zastępcę lub intendenta.

5.Troska o wyposażenie warsztatu o sprzęt, narzędzia i materiały do remontów   i napraw.

6.Dbałość o stan urządzeń technicznych w przedszkolu.

7. Dokonywanie bieżących napraw maszyn, sprzętu i urządzeń w przedszkolu.

8.Instruowanie pracowników przedszkola w zakresie sposobu używania maszyn  i urządzeń  w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobieganiu niszczenia.

9.Utrzymywanie w porządku i czystości terenów przedszkola i wokół niego   ( sprzątanie , grabienie liści , trawy , koszenie trawy , wyrównywanie terenu , usuwanie szkieł i innych materiałów zagrażających bezpieczeństwu dzieci , przycinanie krzewów , przekopywanie ziemi , wysiewanie trawy , odśnieżanie: chodników wokół przedszkola i na jego terenie, wjazdów do przedszkola , posypywanie piachem dróg komunikacyjnych prowadzących do przedszkola – również wokół ogrodzenia terenu przedszkola.

10.Nadzór nad całym obiektem

11.Utrzymywanie porządku i czystości w warsztacie.

12.Wykonywanie wszelkich prac zgodnie z zasadami BHP.

13.Ochranianie mienia przedszkola przed niebezpieczeństwami.

14.Dbałość o porządek i bezpieczeństwo w kotłowni i innych pomieszczeniach przedszkola , oraz o stan techniczny urządzeń grzewczych. Utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przedszkola ,.

15.Systematyczne naprawianie zabawek , dbanie o bezpieczeństwo dzieci.

16.W miarę potrzeby pomaganie w dostarczaniu produktów i sprzętu.

17.Utrzymywanie w czystości śmietnika i piwnic.

18.Alarmowanie odpowiednich służb oraz dyrektora w przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia , życia czy mienia.

19.Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i Kodeksem Pracy wynikających z organizacji pracy w przedszkolu. 

 

                              PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA:

 1. Przestrzeganie wprowadzonego w Przedszkolu Publicznym nr 9 im. Baśniowej Krainy Regulaminu Pracy.
 2. Przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i danych osobowych.
 3. Przestrzeganie przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 4. Przestrzeganie przepisów i zasad BHP , p.poż. wynikających z Kodeksu Pracy.
 5. Realizowanie na stanowisku pracy zasad ciągłego doskonalenia.
 6. Przestrzeganie podstawowych obowiązków ujętych w ustawie o pracownikach samorządowych.
 7. Przestrzeganie systemu HACCP i zasad GHP i GMP.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 15

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników samorządowych .

 • 16

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • 17

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 • 18

Zmiany w powyższym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym
dla jego nadania.

 • 19
 1. Traci moc statut uchwalony przez radę pedagogiczną dnia 26 lutego 2014 r.
 • 20
 1. Powyższy statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2015 r.

 

Redakcja strony: Statut Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:AP
 • Pierwsza publikacja:Patoła Agnieszka2016-04-03 22:39:42
 • Aktualizacja publikacji:Patoła Agnieszka2016-04-03 22:39:57
 • Wytworzenie publikacji:Patoła Agnieszka2016-04-03 22:39:42
 • Zatwierdzenie informacji:Patoła Agnieszka2016-04-03 22:39:42
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
41-250 Czeladź, ul.35 – Lecia PRL 8
e-mail: pp9[at]pp9.czeladz.pl
tel. 32 265 30 04, 32 265 30 05
fax.32 265 30 04

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne Nr 9 im.”Baśniowej Krainy”

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl