Misja i Wizja

Wizja Przedszkola

“Okaż Dziecku trochę miłości a odbierzesz w zamian znacznie więcej”

Misja Przedszkola

 1. Zapewnienie warunków bezpiecznego rozwoju dzieci, rozwijanie ich wszechstronnej i czynnej postawy wobec zdrowia i względem innych.
 2. Organizowanie zajęć uwzględniających indywidualne możliwości dzieci.
 3. Rozwijanie aktywności społecznej oraz rozbudzanie ich potrzeb wiedzy o świecie.
 4. Przekazywanie dzieciom umiejętności oraz uczenie ich rozwiązywania sytuacji trudnych i problemowych, które pozwolą sprostać wymaganiom w szkole.
 5. Stwarzanie warunków do obcowania ze sztuką; teatrem, plastyką, muzyką.
 6. Wprowadzenie zajęć mających na celu poznawanie liter już W grupie średniej.
 7. Rozwijanie świadomości ekologicznej i kształcenie postaw proekologicznych dzieci.
 8. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
 9. Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.
 10. Wzbogacenie bazy dydaktycznej i materialnej.
 11. Rozwijanie współpracy z rodzicami, umożliwiającej wspomaganie wychowania dzieci i pośredniczenie w kontaktach z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
do góry